top of page

คำถามที่พบบ่อย

ต้องมีพื้นฐาน Programming ระดับไหน ถึงสมัครเข้าร่วมโครงการได้

มีพื้นฐาน coding เบื้องต้นในภาษาที่สามารถเขียนเชื่อมต่อ database ได้ เช่น C# , Java , PHP , Python

คำว่าพื้นฐาน หมายถึง สามารถ coding โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนได้
ด้วยภาษาดังกล่าว เพื่อให้เราเห็นว่า คุณมีความมุ่งมั่น ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนสายงานจริง ๆ

ระยะเวลาเทรนเท่าไหร่ ช่วงไหน

ระยะเวลาโครงการ เทรน 3 เดือน ฝึกงานจริง 2 เดือน

เริ่ม 17 ตุลาคม 65 - 29 มีนาคม 66

โครงการรับกี่คน

โครงการเปิดมากี่รุ่นแล้ว?

รับทั้งหมด 40 คน

เปิดมา 4 รุ่นแล้ว รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 โดยรุ่น 1 – 3 เราเปิดร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในชื่อ “DPU & HWC Programmer Bootcamp"

ระยะเวลาการฝึกอบรมและรายละเอียดเรื่องเบี้ยเลี้ยงเป็นอย่างไร?

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 5 เดือน โดยแบ่งเป็น ช่วงการฝึกฝนผ่าน Online Class 3 เดือน (ไม่มีเบี้ยเลี้ยง) และ ช่วงการฝึกงานจริง Internship Period 2 เดือน (มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน โดยจ่ายเป็นเดือน เดือนละ 7,000 บ.)

รูปแบบการเรียน การสอน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

การเรียน-การสอน แบบ Online 100% โดยมีช่วงการสอนสดโดย Instructor ผู้เชี่ยวชาญ มีภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะตามบทเรียน มี Assignment เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะให้ต่อเนื่อง และมีผู้ช่วยสอน (TA) ที่จะคอยให้คำแนะนำ

ผู้สอนในโครงการนี้เป็นใคร?

ผู้สอนมีประสบการณ์ทำงานในลักษณะ Full Stack Developer Specialist และ Technical Consultant ที่ทำงานพัฒนา Software และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับ IT Solution ในระดับ Enterprise Business มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

โครงการมีหลักการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างไร?

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทเมื่อผ่านการประเมินและวัดผล ทั้ง 3 ช่วงดังนี้ 

 1. วัดผลช่วงแรก คือ วัดผลในขณะที่เป็นผู้เข้าอบรมในจากช่วงการอบรม (3 เดือนแรก)
  มีการประเมินและวัดผลเป็นลักษณะ Online 100% แบ่งเป็น
  - ประเมินและวัดผล ขณะการอบรม ตามเนื้อหาของหลักสูตรในโครงการ (Class Work)
  - ประเมินและวัดผล ตามผลงานจากการเรียนแบบภาคปฏิบัติ (Workshop) หรือจากผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อการฝึกฝนเพิ่มเติม (Assignment)
  - ประเมินและวัดผล โดยการทดสอบจากคณะกรรมการการฝึกอบรม (Final Test) โดยการสอบจะเน้นการวัดผลทั้ง Technical Skill และ Soft Skill ที่สำคัญต่อการทำงานแบบ Programmer Analyst 

 2. วัดผลช่วงที่สอง คือ วัดผลในขณะที่เป็นผู้เข้าอบรมในช่วงการฝึกงานจริง (2 เดือนถัดมา)
  โดย บริษัทฯ จะมีการประเมินและวัดผลจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของ บริษัทฯ 

 3. วัดผลช่วงที่สาม คือวัดผลในขณะที่เป็นพนักงานทดลองงาน (4 เดือนถัดมา)
  โดยบริษัทฯ จะประเมินและวัดผลจากผลงานการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่ตกลงตาม สัญญาจ้าง 

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นอย่างไร?

การคัดเลือกรอบแรก : สอบข้อเขียน (ออนไลน์*) 

      • คนสายตรง / หรือเคยมีประสบการณ์ทางด้าน programing สอบ
        1. AQ Test
        2. EQ Test
        3. Logic Test
        4. Basic Programming Test (C#) 

      • คนข้ามสาย หรือไม่เคยมีประสบการณ์ด้าน programming
        1. AQ Test
        2. EQ Test
        3. Logic Test
     
* โดยทางโครงการจะส่ง link การสอบให้ตาม Email ที่ผู้เข้าอบรมใช้ในการ Register โครงการ 

 

การคัดเลือกรอบสอง : สอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการโครงการ (ออนไลน์)

ถ้าได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท จะได้เงินเดือนเท่าไหร่?

หากสอบผ่านเกณฑ์ที่โครงการกำหนด จะได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างในตำแหน่งเริ่มต้น คือ
Programmer Analyst – Software Engineer เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาทต่อเดือน
(ขึ้นกับระดับทักษะ Technical & Soft Skill)

bottom of page