top of page

Senior UX Designer

Experience 3 - 6 Years | Contract | BTS Phahonyothin 24

QUALIFICATION

  ● มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสายงาน UX/UI Designer
  ● มีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ Requirement
  ● ออกแบบ User Journey, ออกแบบ User Experience, ออกแบบ Wireframe - พัฒนา Mockup / Prototype, จัดทำ A/B Test, พัฒนา Graphic

JOB DESCRIPTION

  ● พบเจอกลุ่มลูกค้า (User) ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง (User Goals) ที่ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านเครื่องมือเช่น Empathy Map รวมทั้งค้นหา Target Audience ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  ● ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Audience) ได้อย่างถูกต้องตรงกับ User Goals ผ่านการศึกษา การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเช่น Customer Demographic, Customer Behavior, และ Customer Pain Point
  ● วิเคราะห์ ออกแบบ และ นำเสนอ Persona (ตัวแทน Target Audience) ของระบบได้อย่างเหมาะสม ตาม User Goals และ Target Audience
  ● วิเคราะห์ และออกแบบ ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design) ของผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Audience) ได้ครบถ้วน ด้วยแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แผนภาพประสบการณ์ (User Experience Map) และ ลำดับขั้นตอนของประสบการณ์ (User Scenario & Journey)
  ● ออกแบบ จัดทำ Wireframe, Mood board, Mock-up Screen, Style Guide, Interactive Prototype, UI Element ต่างๆ ที่ ครบถ้วน เหมาะสม ตาม UX Design ที่ได้ออกแบบไว้
  ● วิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Testing) พร้อมจัดทำ Usability Test รวมถึงจัดทำแผนการทดสอบ (Test Plan, Test Scenario) เพื่อใช้ตรวจสอบ UX Design ที่ได้ออกแบบไว้
  ● จัดทำเอกสาร ข้อมูลนำเสนอ ที่ครบถ้วน เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับ สำหรับนำเสนอ, สื่อสาร, หารือ, ตลอดจนการยืนยันของลูกค้าในกระบวนการส่งมอบงาน
  ● สื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูล งานออกแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ ให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อประสานงาน อบรมและถ่ายทอดงานออกแบบต่าง ๆ ให้กับทีมพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน เพื่อให้พัฒนาระบบออกมาได้ตรงตามความต้องการของ User Goals และ Target Audience
  ● ออกแบบแผนการพัฒนา UX Design ที่ครบถ้วน เหมาะสมตาม User Goals ได้
  ● ตรวจสอบ/วัดผล การพัฒนาระบบในส่วนของ Journey และ User Interface ให้ยังเป็นไปตามที่ได้ออกแบบร่วมกันไว้
  ประสานงาน แสดงผลงาน รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
  ● สามารถใช้ทักษะ การเข้าใจวัตถุประสงค์, การสังเคราะห์-วิเคราะห์-ทดสอบความคิด, การสื่อสารแบบทางการสามารถเรียนรู้, การเข้าใจสิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
  ● เสนอแผนการพัฒนาออกแบบ UX/UI (Project Plan) ที่เหมาะสมกับโครงการเพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานภายในที่เกี่ยวข้องและทีมงานภายนอกหรือส่วนของลูกค้า
  ● ดูแล จัดการ รวมทั้งลดความขัดแย้ง ในทีมงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานที่เหมาะสม และ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับลูกค้า ทีมงาน และทีมการพัฒนา ในกระบวนการ UX Design Process ได้อย่างเหมาะสม
  สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในการผลิตงาน User Experience ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ UX Design Process ที่เหมาะสม

PERKS & BENEFITS

  ● ได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นทุก 1 วัน/เดือน (ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สะสมวันหยุดเพิ่ม)
  ● ประกันสังคม

  เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน
  ● วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา
  ● เพิ่มวันลาหยุดให้ในกรณีพิเศษ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● งานเลี้ยงประจำปี
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน
  ● ปรับเพิ่มเงินเดือน
  ● ประกันสุขภาพ
  ● ประเมิน bonus
bottom of page