top of page

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาเทรนเท่าไหร่ ช่วงไหน

ระยะเวลาโครงการ เทรน 4 เดือน ฝึกงานจริง 2 เดือน

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 66

โครงการรับกี่คน

รับทั้งหมด 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรมและรายละเอียดเรื่องเบี้ยเลี้ยงเป็นอย่างไร?

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 6 เดือน โดยแบ่งเป็น ช่วงการฝึกฝนผ่าน Online Class 4 เดือน (ไม่มีเบี้ยเลี้ยง) และ ช่วงการฝึกงานจริง Internship Period 2 เดือน (มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน โดยจ่ายเป็นเดือน เดือนละ 30,000 บ.)

รูปแบบการเรียน การสอน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

การเรียน-การสอน แบบ Hybrid Online โดยมีช่วงการสอนสดโดย Instructor ผู้เชี่ยวชาญ มีภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะตามบทเรียน มี Assignment เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะให้ต่อเนื่อง และมีผู้ช่วยสอน (TA) ที่จะคอยให้คำแนะนำ

ผู้สอนในโครงการนี้เป็นใคร?

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ และ พัฒนาธุรกิจในสาย tech corporate มากกว่า 15 ปี

โครงการมีหลักการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างไร?

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทเมื่อผ่านการประเมินและวัดผล ทั้ง 3 ช่วงดังนี้ 

 1. วัดผลช่วงแรก คือ วัดผลในขณะที่เป็นผู้เข้าอบรมในจากช่วงการอบรม (4 เดือนแรก)
  มีการประเมินและวัดผลเป็นลักษณะ Online 100% แบ่งเป็น
  - ประเมินและวัดผล ขณะการอบรม ตามเนื้อหาของหลักสูตรในโครงการ (Class Work)
  - ประเมินและวัดผล ตามผลงานจากการเรียนแบบภาคปฏิบัติ (Workshop) หรือจากผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อการฝึกฝนเพิ่มเติม (Assignment)
  - ประเมินและวัดผล โดยการทดสอบจากคณะกรรมการการฝึกอบรม (Final Test) โดยการสอบจะเน้นการวัดผลทั้ง Technical Skill และ Soft Skill ที่สำคัญต่อการทำงานแบบ Programmer Analyst 

 2. วัดผลช่วงที่สอง คือ วัดผลในขณะที่เป็นผู้เข้าอบรมในช่วงการฝึกงานจริง (2 เดือนถัดมา)
  โดย บริษัทฯ จะมีการประเมินและวัดผลจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของ บริษัทฯ 

 3. วัดผลช่วงที่สาม คือวัดผลในขณะที่เป็นพนักงานทดลองงาน (4 เดือนถัดมา)
  โดยบริษัทฯ จะประเมินและวัดผลจากผลงานการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่ตกลงตาม สัญญาจ้าง 

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นอย่างไร?

1. คัดเลือกจากใบสมัคร
2. หากใบสมัครผ่านเกณฑ์ทางโครงการจะแจ้งให้ท่านส่งคลิปแนะนำตัวทาง email ที่ท่านกรอกมาในใบสมัคร

3. หากคลิปแนะนำตัวของท่านผ่านเกณฑ์ท่านจะมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

      • ข้อสอบข้อเขียน ได้แก่
        1. AQ Test
        2. EQ Test
        3. Logic Test
        4. Basic BA Test 

4. หากสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ท่านจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     

5. หากสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ ท่านจะมีสิทธิ์เข้าสอบ workshop : Academy Hackathon

6. หากสอบ Academy Hackathon ผ่านเกณฑ์ท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ code-d academy business analyst

ถ้าได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท จะได้เงินเดือนเท่าไหร่?

หากสอบผ่านเกณฑ์ที่โครงการกำหนด จะได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างในตำแหน่งเริ่มต้น คือ
Business Analyst เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาทต่อเดือน
(ขึ้นกับระดับทักษะ Technical & Soft Skill)

bottom of page