top of page

Code-D 789 พัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่เทคโนโลยีในอนาคต

Code-D Careersปัจจุบันโลกของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ที่เดินหน้าไปอย่างก้าวกระโดด พร้อมสร้างอิทธิผลผลักดันให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ การทำธุรกรรมการเงินได้ในทุกที่ ทุกเวลา หรือการเข้าถึงข้อมูลหรือความบันเทิงได้ตามที่เราต้องการ ผ่านโลกใบใหม่ที่ชื่อว่า "โลกดิจิตอล".และเพื่อให้พร้อมรับการขับเคลื่อนของโลกยุคใหม่ที่เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง IT Skill และ Soft Skill

ในครั้งนี้ พี่ยุ่น ณรงค์พร เอื้อจุฑามณี Managing Director ของเรา จะชักชวนทุกคนมาเจาะลึก โครงการพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจต่าง ๆ ของ Code-D 789 ทั้งในรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายใน และการพัฒนาบุคลากรภายนอก ถ้าอยากรู้แล้วนี้เลย มาหาคำตอบในบทความนี้เลยการพัฒนาบุคลากรภายใน

เป็นการพัฒนาความสามารถ ทักษะของบุคลากรภายในองค์กรโดยแบ่งทิศทางการพัฒนาย่อยใน 3 ด้าน คือ


  1. Probation Development Program

  2. Job Development Program

  3. Career Development Programการพัฒนาบุคลากรภายนอก


จากที่เรามองเห็นปัญหาการคลาดแคลนทรัพยากรทักษะระดับสูงในตลาดแรงงานของไทยว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการให้บริการ เราจึงได้สร้างระบบการแก้ไขปัญหาผ่าน CodeD Academy


CodeD Academy เป็นโครงการให้ทุน พร้อมการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรภายนอกที่มีความมุ่งมั่นอยากทำงานด้าน IT เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายงานให้รองรับการพัฒนางานระดับ Enterprise โดยโครงการนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง ทั้ง Technical Skill และ Soft Skill ให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งที่มีปสก.และไม่มีปสก.ด้าน IT (บุคคลที่มีความสนใจด้าน IT แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง มักจะไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เราพบว่ามีบุคคลจำนวนมากที่มี SoftSkill ในระดับสูง) เราจัดตั้ง CodeD Academy เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรทักษะระดับสูงผ่านการ เรียนรู้แนวใหม่ที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการเรียนจากหลักสูตรด้าน IT ของมหาวิทยาลัย ถึง 7 เท่า


ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา


2018 โครงการพัฒนา Developer จากบุคลากรนอกองค์กร ร่วมกับหน่วยงาน DPU รุ่น 1


– รองรับผู้จบการศึกษาในทุกสายงาน (ทั้งผู้ที่จบการศึกษาด้าน IT และผู้ที่จบสายงานอื่นๆ)


2019 โครงการให้ทุนบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนา Developer ร่วมกับหน่วยงาน DPU รุ่น 2


- รองรับผู้จบการศึกษาในทุกสายงาน (ทั้งผู้ที่จบการศึกษาด้าน IT และผู้ที่จบสายงานอื่นๆ)


2020 โครงการให้ทุนบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนา Developer ร่วมกับหน่วยงาน DPU รุ่น 3


– รองรับผู้จบการศึกษาในทุกสายงาน (ทั้งผู้ที่จบการศึกษาด้าน IT และผู้ที่จบสายงานอื่น ๆ )


2022 โครงการให้ทุนบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนา Developer ผ่าน Online รุ่น 1


– รองรับผู้จบการศึกษาในทุกสายงาน (ทั้งผู้ที่จบการศึกษาด้าน IT และผู้ที่จบสายงานอื่น ๆ )

bottom of page