top of page

System Analyst Specialist

Experience 5 Years | Full Time | BTS ARI

QUALIFICATION

  ● ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
  ● จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา ComputerScience,
  Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ● มีประสบการณ์การทํางานตําแหน่ง System Analyst ให้กับ Project ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี
  ● มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป
  ● มีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี
  ● มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีภาวะผู้นํา
  ● หากมีประสบการณ์ทำงานหรือโปรเจกต์เกี่ยวกับ Banking หรือ Financial จะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB DESCRIPTION

  ● มีทักษะการออกแบบระบบธุรกิจในระดับที่ซับซ้อนประเภท Enterprise Business เช่น ระบบการเงิน ระบบ ERP เป็นต้น
  ● มีความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบธุรกิจพื้นฐาน เช่น งานขาย, งานสั่งซื้อ, ระบบ stock, ขั้นตอนการสมัครใช้งาน เป็นต้น
  ● เข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นผู้นำในการทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ รวบรวม ค้นหา พร้อมกับทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แล้วนำมาออกแบบกระบวนการทำงานของระบบให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  ● เชี่ยวชาญในการออกแบบ สร้างแบบจำลองการทำงานของระบบในรูปแบบ Prototype พร้อมนำเสนอหารือกับลูกค้าและทีมงานเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกในข้อกำหนดทางธุรกิจที่สำคัญ
  ● เป็นผู้นำในการเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตกลงกับลูกค้า เพื่อ Scope of work & Business Requirement ที่ครบถ้วน
  ● ศึกษาค้นคว้า ประเมินกระบวนการทางธุรกิจ และ IT รวมถึงประเมินผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบระบบ
  ● จัดลำดับความสำคัญของความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงระบบที่จำเป็นต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานของลูกค้า
  ● ออกแบบระบบการทำงานเชิงนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับความต้องการที่ครบถ้วน รวมถึงส่งเสริมต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
  ● ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบที่กำลังพัฒนา คือคำตอบของความต้องการทางธุรกิจรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  ● ถ่ายทอดสิ่งที่ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการทำงานให้ทีมพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบที่ออกแบบไว้ทั้งหมด
  ● จัดลำดับความสำคัญของงาน ออกแบบแผนการพัฒนาระบบ ประเมินผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้อง บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องว่า โครงการจะดำเนินการได้ตามแผนที่ออกแบบไว้
  ● จัดการทรัพยากร ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด
  ● ควบคุม ดำเนินการ การทดสอบการทำงานของระบบในรูปแบบ system test และ integration test
  ● ดูแล อบรม และถ่ายทอดการทำงานให้ลูกค้า เพื่อการทดสอบแบบ User Acceptance Test
  ● ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหา
  ● เป็นผู้นำในการผึกอบรม ผึกสอน การใช้งานระบบให้กับลูกค้า (User and System Training)
  ● ดำเนินการ จัดการ การติดตั้งระบบ (Deployment) พร้อมทั้งร่วมทดสอบระบบบน Production กับลูกค้า
  ● ดำเนินการ จัดการ การบำรุงรักษาระบบในช่วงของ Maintenance Period ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
  ● จัดทำ และส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาระบบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า และดำเนินการสื่อสารให้ทีมที่เหมาะสม
  ● เป็นผู้ประสานงานของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ทั้งระหว่างทีมงาน นักลงทุน ผู้บริหาร และ ผู้ใช้งาน เป็นคนกลางในการติดต่อเจรจากับทุกฝ่าย เพื่อให้งานรื่นไหล ลดความขัดแย้ง
  ● บันทึกผล สรุป, สถานะ, ความคืบหน้า, ปัญหา, เงื่อนไข, และ แผนการถัดไป ของการติดต่อประสานงาน เพื่อให้สามารถผลิตผลงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเวลาที่กำหนดไว้

PERKS & BENEFITS

  ● ประกันชีวิต
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ประกันสุขภาพกลุ่ม
  ● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ● ประกันสังคม
  ● วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  ● วันลากิจและวันลาป่วย
  ● ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ● ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
  ● ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ● ค่าตอบแทนพิเศษ
  ● เงินโบนัสตามผลงาน
  ● ประเมินปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● Career Path ที่สามารถเติบโตได้
  ● การร่วมลงทุนผลประโยชน์แบบCluster, Capital (FinTech and Startup)
bottom of page