top of page

System Analyst

Experience 3 Years | Full Time | BTS ARI

QUALIFICATION

  ● ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  ● จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา ComputerScience,
  Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ● มีความรู้และประสบการณ์การทํางานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคําส่ัง SQL Statement,
  Store Procedure ระดับพื้นฐาน
  ● หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NETจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ● มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีภาวะผู้นํา

JOB DESCRIPTION

  ● มีทักษะการออกแบบระบบธุรกิจพื้นฐาน เช่น งานขาย, งานสั่งซื้อ, ระบบ stock, ขั้นตอนการสมัครใช้งาน เป็นต้น
  ● เข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวบรวม ค้นหา พร้อมกับทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แล้วนำมาออกแบบกระบวนการทำงานของระบบให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  ● ออกแบบ สร้างแบบจำลองการทำงานของระบบในรูปแบบ Prototype พร้อมนำเสนอหารือกับลูกค้าและทีมงานเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกในข้อกำหนดทางธุรกิจที่สำคัญ
  ● เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตกลงกับลูกค้า เพื่อ Scope of work & Business Requirement ที่ครบถ้วน
  ● ศึกษาค้นคว้า ประเมินกระบวนการทางธุรกิจ และ IT รวมถึงประเมินผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบระบบ
  ● ออกแบบ ระบบการทำงาน และฐานข้อมูลของระบบ ที่รองรับ Scope of work & Business Requirement ทั้งหมด
  ● ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ระบบที่ออกแบบ คือคำตอบของความต้องการทางธุรกิจรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  ● ถ่ายทอดสิ่งที่ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการทำงานให้ทีมพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบที่ออกแบบไว้ทั้งหมด
  ● เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด
  ● ควบคุม ดำเนินการ การทดสอบการทำงานของระบบในรูปแบบ system test และ integration test
  ● ดูแล อบรม และถ่ายทอดการทำงานให้ลูกค้า เพื่อการทดสอบแบบ User Acceptance Test
  ● ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบให้กับลูกค้า (User and System Training)
  ● ควบคุม ดูแล การติดตั้งระบบ (Deployment) พร้อมทั้งร่วมทดสอบระบบบน Production กับลูกค้า
  ● ปรับปรุง ดำเนินการ และ ดูแลบำรุงรักษาระบบในช่วงของ Maintenance Period ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
  ● จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dictionary, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec, System & User Manual, Test Case, Deployment Spec และดำเนินการสื่อสารให้กับทีมงานที่เหมาะสม
  ● รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า เช่น Project Plan, Test Case, Source Code, Deployment Program, Progress Report etc.
  ● ดูแลจัดการทีมงาน ให้ทำงานที่เหมาะสม ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
  ● ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ

PERKS & BENEFITS

  ● ประกันชีวิต
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ประกันสุขภาพกลุ่ม
  ● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ● ประกันสังคม
  ● วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  ● วันลากิจและวันลาป่วย
  ● ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ● ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
  ● ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ● ค่าตอบแทนพิเศษ
  ● เงินโบนัสตามผลงาน
  ● ประเมินปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● Career Path ที่สามารถเติบโตได้
  ● การร่วมลงทุนผลประโยชน์แบบCluster, Capital (FinTech and Startup)
bottom of page