top of page

Senior Java Spring Boot Developer

Experience 3 - 6 Years | Contract | BTS Phahonyothin 24

QUALIFICATION

  ● มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Java ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  ● สามารถพัฒนา Microservice, RESTful API ด้วย Java Spring boot
  ● มีประสบการณ์ทำ Docker ด้วย Nexus / Harbor

JOB DESCRIPTION

  ● เข้าใจหลักการออกแบบ Software แบบ OOP
  ● เชี่ยวชาญการใช้ Programming Tool (Visual Studio)
  ● สามารถพัฒนา Web Application(ASP.Net Web Form ,MVC.NET, ReactJS), Mobile Application (Xamarin, React App) และ Desktop Application (WPF)
  ● สามารถพัฒนา Web Service หรือ RESTFul API
  ● สามารถพัฒนา Website Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
  ● สามารถทำงานด้วย ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อ Database โดยใช้งานคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ระดับพื้นฐาน
  ● พัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept
  ● พัฒนาระบบ (Develop and Program) ในเชิงสถาปัตยกรรม N-Tiers
  ● สามารถทำความเข้าใจ system design & application spec ได้ด้วยตนเอง
  ● สามารถออกแบบ API Spec, Technical Function สำหรับสื่อสารและการ coding ได้ด้วยตนเอง
  ● ความสามารถในการออกแบบ กำหนดมาตรฐาน และรูปแบบการพัฒนาระบบ Programming Framework / Pattern Design ที่เหมาะสม
  ● ช่วยเหลือ Designer (SA, ASA, SI etc.) ในการออกแบบ Application Screen และ ทำเอกสาร Application Spec
  ● สามารถจัดการ Source Control และ Deploy Application
  ● ออกแบบการทดสอบระบบในรูปแบบ Unit Testing, System Testing, System Integration test และ Performance & Load Test ได้ด้วยตนเอง
  ● สามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Unit Test, Application Spec, Middle Tier Spec, Technical Flow)
  ● ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
  ● สามารถใช้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 6 ทักษะต่อการทำงานได้ ประกอบด้วย ทักษะการนำเสนอ, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการจับใจความสำคัญ, ทักษะการรับรู้ปัญหา, ทักษะการแก้ไขปัญหา, และ ทักษะสะท้อนความเข้าใจ (การมองภาพรวม)
  ● สามารถใช้ทักษะ การเข้าใจวัตถุประสงค์, การสังเคราะห์-วิเคราะห์-ทดสอบความคิด, การสื่อสารแบบทางการสามารถเรียนรู้, การเข้าใจสิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
  ● เสนอแผนการพัฒนาออกแบบโปรแกรม ที่เหมาะสม กับโครงการเพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานภายในที่เกี่ยวข้องและทีมงานภายนอกหรือส่วนของลูกค้า
  ● ดูแล ควบคุม จัดการ ทีมงาน หรือ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้องตรงตามการออกแบบและเวลาที่กำหนดไว้
  ● จัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับการดูแลทีมงาน เช่น Training Document, Resource Planning
  ● เป็นที่ปรึกษาการพัฒนางานเชิง Programming ให้กับทีมงาน และ ดูแล อบรมทีมงาน ให้สามารถพัฒนางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์งานของที่ออกแบบไว้
  ● สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรม ที่เหมาะสม

PERKS & BENEFITS

  ● ได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นทุก 1 วัน/เดือน (ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สะสมวันหยุดเพิ่ม)
  ● ประกันสังคม

  เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน
  ● วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา
  ● เพิ่มวันลาหยุดให้ในกรณีพิเศษ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● งานเลี้ยงประจำปี
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน
  ● ปรับเพิ่มเงินเดือน
  ● ประกันสุขภาพ
  ● ประเมิน bonus
bottom of page