top of page

Junior UX Designer

Experience 1.5 - 3 Years | Contract | BTS Phahonyothin 24

QUALIFICATION

  ● มีประสบการณ์การทำงาน 1.5 ปีขึ้นไป ในสายงาน UX/UI Designer
  ● มีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ Requirement
  ● ออกแบบ User Journey, ออกแบบ User Experience, ออกแบบ Wireframe - พัฒนา Mockup / Prototype, จัดทำ A/B Test, พัฒนา Graphic

JOB DESCRIPTION

  ● รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (User Goals)
  ● รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Audience)
  ● นำเสนอ Persona (ตัวแทน Target Audience) ของระบบได้ตาม User Goals และ Target Audience ที่ได้รับจากทีมงานหรือผู้บังคับบัญชา
  ● วิเคราะห์ และออกแบบ ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design) ของผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Audience) ได้ครบถ้วน ด้วยแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แผนภาพประสบการณ์ (User Experience Map) และ ลำดับขั้นตอนของประสบการณ์ (User Scenario & Journey)
  ● ออกแบบ จัดทำ Wireframe, Mood board, Mock-up Screen, Style Guide, Interactive Prototype, UI Element ต่างๆ ที่ ครบถ้วน เหมาะสม ตาม UX Design ที่ได้ออกแบบไว้
  ● ออกแบบ วิธีการทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Testing) พร้อมจัดทำการทดสอบ Usability Test เพื่อใช้ตรวจสอบ UX Design ที่ได้ออกแบบไว้
  ● จัดทำเอกสาร ข้อมูลนำเสนอ ที่ครบถ้วน เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับ สำหรับนำเสนอ, สื่อสาร, หารือ, ตลอดจนการยืนยันของลูกค้าในกระบวนการส่งมอบงาน
  ● สื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูล งานออกแบบต่างๆที่ได้ออกแบบไว้ ให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อประสานงาน อบรมและถ่ายทอดงานออกแบบต่างๆ ให้กับทีมพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน เพื่อให้พัฒนาระบบออกมาได้ตรงตามความต้องการของ User Goals และ Target Audience
  ● ตรวจสอบ/วัดผล การพัฒนาระบบในส่วนของ Journey และ User Interface ให้ยังเป็นไปตามที่ได้ออกแบบร่วมกันไว้
  ● ประสานงาน แสดงผลงาน รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
  ● สามารถใช้ทักษะ การเข้าใจวัตถุประสงค์, การสังเคราะห์-วิเคราะห์-ทดสอบความคิด, การสื่อสารแบบทางการสามารถเรียนรู้, การเข้าใจสิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
  ● เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน
  ● ดูแล ควบคุม จัดการ ทีมงาน หรือ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้องตรงตามการออกแบบและเวลาที่กำหนดไว้
  ● จัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับการดูแลทีมงาน เช่น Training Document, Resource Planning

PERKS & BENEFITS

  ● ได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นทุก 1 วัน/เดือน (ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สะสมวันหยุดเพิ่ม)
  ● ประกันสังคม

  เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน
  ● วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา
  ● เพิ่มวันลาหยุดให้ในกรณีพิเศษ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● งานเลี้ยงประจำปี
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน
  ● ปรับเพิ่มเงินเดือน
  ● ประกันสุขภาพ
  ● ประเมิน bonus
bottom of page