top of page

Junior Software Tester

Experience 1.5 - 3 Years | Contract | BTS Phahonyothin 24

QUALIFICATION

  ● มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Software Tester 1.5 ปีขึ้นไป
  ● สามารถออกแบบ Test Case, ออกแบบ Test Scenario ได้
  ● สามารถทดสอบ Software แบบ Manual Testing, Integration Testing, End-to-End Testing, SIT ได้

JOB DESCRIPTION

  ● ติดต่อประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรมหรือผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์หรือผู้ออกแบบระบบ เพื่อทำความเข้าใจกับระบบงานที่พัฒนาขึ้น
  ● วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบความถูกต้อง ของระบบงาน ที่นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) หรือ ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Developer) พัฒนาขึ้น โดยตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการและผู้ออกแบบระบบได้ออกแบบไว้
  ● ทดสอบความถูกต้องด้วยการ ออกแบบแผนและแนวทางการทดสอบ (Test plan & scenarios) ออกแบบรายละเอียดการทดสอบ (Test case) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ทดสอบ (Test script) รวมถึงการทดสอบข้อมูลที่จัดเก็บลงฐานข้อมูล (database) และข้อมูลจากการเชื่อมต่อระบบภายนอก (API)
  ● ประสานงานกับทีมงาน SIT ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบและคัดกรองผลการทดสอบที่ได้รับแจ้ง ก่อนส่งต่อให้นักพัฒนาโปรแกรมทำการแก้ไข
  ● ดูแลการทดสอบ UAT ร่วมกับทีมงานของลูกค้า
  ● บันทึกผลการทดสอบ และ รายงานรายละเอียดของผลการทดสอบที่ได้ นำแสดง สื่อสาร ต่อผู้ออกแบบระบบ นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำงานของระบบหรือโปรแกรม ตามรูปแบบวิธีการทำงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ หรือได้ตกลงกัน

PERKS & BENEFITS

  ● ได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นทุก 1 วัน/เดือน (ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สะสมวันหยุดเพิ่ม)
  ● ประกันสังคม

  เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน
  ● วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา
  ● เพิ่มวันลาหยุดให้ในกรณีพิเศษ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● งานเลี้ยงประจำปี
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน
  ● ปรับเพิ่มเงินเดือน
  ● ประกันสุขภาพ
  ● ประเมิน bonus
bottom of page