top of page

Junior Automate Tester

Experience 1.5 - 3 Years | Contract | BTS Phahonyothin 24

QUALIFICATION

  ● มีประสบการณ์ในการทำงาน Automate Tester 1.5 ปีขึ้นไป
  ● สามารถออกแบบ Test Case, ออกแบบ Test Scenario
  ● สามารถพัฒนา Test Script / Test Module ด้วยโปรแกรม Detox (UI Testing Software) เพื่อทดสอบ Frontend Application
  ● สามารถพัฒนา Test Script / Test Module ด้วยโปรแกรม Robot Framework (เขียนภาษา Python) เพื่อทดสอบ Backend API, Service
  ● มีประสบการณ์ในการทดสอบ Mobile Application หรือ WPF Application

JOB DESCRIPTION

  ● มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Framework และ Program Automate Test Tool (Robot Framework และ Katalon) เพื่อใช้พัฒนา Testing Program หรือ Testing Scripts ได้
  ● ติดต่อประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรมหรือผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์หรือผู้ออกแบบระบบ เพื่อทำความเข้าใจกับระบบงานที่พัฒนาขึ้น
  ● ทำความเข้าใจ system design และ application spec ที่ Designer ออกแบบไว้ ได้ด้วยตนเอง
  ● วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบความถูกต้อง ของระบบงาน ที่นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) หรือ ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Developer) พัฒนาขึ้น โดยตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ และที่ผู้ออกแบบระบบได้ออกแบบไว้
  ● ออกแบบรายละเอียดการทดสอบ (Test case), โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ (Test script) และ ทดสอบระบบให้ครอบคลุมครบถ้วนตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงการทดสอบข้อมูลที่จัดเก็บลงฐานข้อมูล (database) และข้อมูลจากการเชื่อมต่อระบบภายนอก (API)
  ● สามารถทดสอบ Frontend และ Backend Application เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ของโปรแกรม ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและความคาดหวังของลูกค้า
  ● ประสานงานกับทีมงาน SIT/UAT/Automate Test ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบและคัดกรองผลการทดสอบที่ได้รับแจ้ง ก่อนส่งต่อให้นักพัฒนาโปรแกรมทำการแก้ไข
  ● บันทึกผลการทดสอบ และ รายงานรายละเอียดของผลการทดสอบที่ได้ นำแสดง สื่อสาร ต่อผู้ออกแบบระบบ นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำงานของระบบหรือโปรแกรม ตามรูปแบบวิธีการทำงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ หรือได้ตกลงกัน
  ● ช่วยเหลือ Application Designer ในการจัดทำเอกสาร Application Spec
  ● ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
  ● ให้บริการเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการทดสอบการทำงานของ Software Automation Test

PERKS & BENEFITS

  ● ได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นทุก 1 วัน/เดือน (ยิ่งทำงานนานยิ่งได้สะสมวันหยุดเพิ่ม)
  ● ประกันสังคม

  เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน
  ● วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา
  ● เพิ่มวันลาหยุดให้ในกรณีพิเศษ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● งานเลี้ยงประจำปี
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่มคือ
  ● เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน
  ● ปรับเพิ่มเงินเดือน
  ● ประกันสุขภาพ
  ● ประเมิน bonus
bottom of page