top of page

Business Analysis Specialist

Experience 5 Years | Full Time | BTS ARI

QUALIFICATION

  ● ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ● มีทักษะการวางแผน การจัดองค์กร และการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
  ● มีประสบการณ์ การบริหารและพัฒนา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
  ● มีประวัติ การ lead และสนับสนุนโครงการให้ประสบความสำเร็จ

JOB DESCRIPTION

  ● เข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นผู้นำในการทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
  ● จัดดำเนินการประชุม และ นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะทำให้เกิดการค้นพบข้อมูลความต้องการเชิงลึก
  ทำงานใกล้ชิดกับ เพื่อนร่วมงาน ทีมงานของลูกค้า ทั้งทีมที่ให้ Requirements, ทีม IT, ทีม Stakeholders เพื่อทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดทางธุรกิจที่สำคัญ
  ● รวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากการประชุมกับ ทีมงานของลูกค้า และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
  ● เชี่ยวชาญในการประเมินกระบวนการทางธุรกิจ ค้นหาความต้องการที่คาดหวัง ค้นหาความต้องการสำคัญที่ซ่อนอยู่ เพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  ● เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์แบบจำลองข้อมูล เพื่อสรุปผลเชิงตรรกะ
  ● เชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนา solutions เชิงนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ส่งเสริมต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
  ● เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการ หรือระบบที่จำเป็น ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานของลูกค้า
  ● จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ดำเนินการสื่อสารให้กับทีมงานที่เหมาะสม
  ● สื่อสารข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกรวมถึงแผนการทำงาน ให้กับ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และ ทีมผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ● จัดลำดับความสำคัญของความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแผนโครงการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าโครงการจะเสร็จทันเวลา
  ● จัดการทรัพยากร บริหารจัดการ ต้นทุน และ จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
  ทำให้มั่นใจว่า Solutions ที่ออกแบบ คือคำตอบของความต้องการทางธุรกิจรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  ● ดำเนินการทดสอบ System Integration Test (SIT) และ User Acceptance Test (UAT)
  ● ให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหา
  ● ปรับปรุง ดำเนินการ และ ดูแลบำรุงรักษา กระบวนการทางธุรกิจ
  ● ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง นักลงทุน ผู้บริหาร และ ผู้ใช้งาน
  ● ดูแล จัดการ รวมทั้งลดความขัดแย้ง ในทีมงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานที่เหมาะสม และ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  ● เป็นผู้นำในการฝึกอบรม ฝึกสอน และ การให้คำแนะนำแก่ทีมงานที่เกี่ยวข้อง
  ● สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในงานวิเคราะห์ งานออกแบบ solution ที่่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
  ● รับรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านไอทีอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาบทวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีตามยุคสมัย

PERKS & BENEFITS

  ● ประกันชีวิต
  ● ประกันอุบัติเหตุ
  ● ประกันสุขภาพกลุ่ม
  ● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ● ประกันสังคม
  ● วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  ● วันลากิจและวันลาป่วย
  ● ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ● ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
  ● ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ● ค่าตอบแทนพิเศษ
  ● เงินโบนัสตามผลงาน
  ● ประเมินปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● Career Path ที่สามารถเติบโตได้
  ● การร่วมลงทุนผลประโยชน์แบบCluster, Capital (FinTech and Startup)
bottom of page